Vispārīgie noteikumi

1. Līgumā priekšmets.


1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un nodod lietošanā NOMNIEKAM konkrētu NOMNIEKA izvelētā izmēra pašapkalpošanās noliktavu (turpmāk tekstā - NOLIKTAVA) IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijās Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rīgā.
1.2. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un citus maksājumus, kas paredzēti šajā̄ Līgumā.
1.3.Šī Līgumā darbības laikā NOLIKTAVAS lietošanas tiesības ir nodotas tikai NOMNIEKAM.

2. NOLIKTAVAS lietošanas noteikumi.

2.1.NOLIKTAVA tiek iznomāta NOMNIEKA mantu uzglabāšanai. NOMNIEKAM nav tiesību novietot NOLIKTAVĀ citām personām piederošas mantas.
2.2. NOLIKTAVAS izmēra atbilstību savu mantu novietošanai NOMNIEKS nosaka patstāvīgi, un pirms šī Līguma noslēgšanas, ja NOMNIEKS to vēlas, NOMNIEKAM ir tiesības iepazīties ar NOLIKTAVAS stāvokli.
2.3. NOMNIEKS apņemas lietot NOLIKTAVU tikai tādā veidā, kas nevar radīt piesārņojuma, ugunsgrēka vai eksplozijas draudus vai cita veida zaudējumus IZNOMĀTĀJAM vai citiem IZNOMĀTĀJA klientiem.
2.4. NOMNIEKAM ir aizliegts NOLIKTAVĀ uzglabāt tādus priekšmetus un vielas, kuru uzglabāšana vai aprite Latvijas Republikā ir aizliegta, vai kuru glabāšana var radīt piesārņojuma, ugunsgrēka vai eksplozijas draudus vai cita veida zaudējumus IZNOMĀTĀJAM vai citiem IZNOMĀTĀJA klientiem.
2.5. NOLIKTAVAS atslēgšana un aizslēgšana tiek veikta ar tikai IZNOMĀTĀJAM pieejamu atslēgu, kuru IZNOMĀTĀJS izsniedz IZNOMĀTĀJAM pēc līguma noslēgšanas.
2.6. Iekļūšanai IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijās Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rīgā NOMNIEKS izmanto atslēgu.
2.7. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā NOLIKTAVU līdz ar šī Līguma noslēgšanu.
2.8. NOMNIEKS tur NOLIKTAVU aizslēgtu visu šī Līguma darbības laiku, izņemot tos brīžus, kad NOMNIEKS mantas ievietoto vai izņem no NOLIKTAVAS.
2.9. NOMNIEKAM ir tiesības ievietot vai izņemt mantas no NOLIKTAVAS 24 stundas diennaktī.
2.10. NOMNIEKS piekrīt ievērot visus IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijas Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rīgā iekšējās kārtības noteikumus.

3. Nomas maksa.

3.1. Par NOLIKTAVAS lietošanu NOMNIEKS katru mēnesi maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu, kādu IZNOMĀTĀJS noteicis konkrētā izmēra NOLIKTAVAS nomai. NOMNIEKAM nomas maksa ir zināma, un NOMNIEKS nomas maksas apmēram piekrīt.
3.2. Noslēdzot šo Līgumu, NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu par 1 (pirmo) nomas mēnesi, kā arī depozītu ikmēneša maksas apmērā.
3.3. IZNOMĀTĀJS 5 (piecas) dienas pirms nākamā nomas mēneša iestāšanās nosūta NOMNIEKAM elektronisku rēķinu par NOLIKTAVAS nomu uz NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi. Ja kādu iemeslu dēļ NOMNIEKS noteiktajā termiņā rēķinu nav saņēmis, NOMNIEKS par to nekavējoties informē IZNOMĀTĀJU. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo NOMNIEKU no nomas maksas samaksas pienākuma noteiktajā termiņā.
3.4. NOMNIEKS veic samaksu par katru nākamo nomas mēnesi līdz tekošā nomas mēneša pēdējai dienai.
3.5. Ja NOMNIEKS, noslēdzot šo Līgumu ir piekritis regulāriem maksājumiem (automātiskai rēķinu apmaksai no bankas kartes), katra nomas mēneša pēdējā dienā nomas maksa par tekošo nomas mēnesi tiek ieturēta no NOMNIEKA bankas kartes. NOMNIEKAM ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no automātiskas rēķinu apmaksas nosūtot uz IZNOMĀTĀJA e-pasta adresi info@noliktava1.lv paziņojumu par atteikšanos no automātiskās rēķinu apmaksas. Šādā gadījumā sākot ar nākamo nomas mēnesi pēc tam, kad IZNOMĀTĀJS saņēmis šādu NOMNIEKA paziņojumu, NOMNIEKS veic nomas maksas samaksu saskaņā ar šī Līguma 3.4. punktu.
3.6. Ja mainās nomas maksa kādu IZNOMĀTĀJS noteicis konkrētā izmēra NOLIKTAVAS nomai, IZNOMĀTĀJS informē NOMNIEKU nosūtot paziņojumu uz NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi 1 mēnesi pirms jaunās nomas maksas spēkā stāšanās. Ja NOMNIEKS pēc šāda paziņojuma saņemšanas neizbeidz Līgumu tajā noteiktajā kārtībā 1 mēneša laikā, uzskatāms, ka NOMNIEKS noteiktajam jaunajam nomas maksas apmēram piekrīt.

4. Nokavējums.

4.1. Ja NOMNIEKS nav samaksājis nomas maksu šajā Līgumā norādītajā termiņā, iestājas nomas maksas samaksas nokavējums, un piekļuve NOLIKTAVAI tiek bloķēta.
4.2. Nomas maksas samaksas nokavējuma gadījumā IZNOMĀTĀJAM ir tiesības prasīt NOMNIEKAM samaksāt nokavējuma maksu 0,5% apmērā no nomas maksas par katru kavējuma dienu.
4.3. NOMNIEKAM nokārtojot savas saistības pret IZNOMĀTĀJU, IZNOMĀTĀJS atjauno NOMNIEKA piekļuvi NOLIKTAVAI.
4.4 Ja NOMNIEKS nav nokārtojis savas saistības pret IZNOMĀTĀJU 1 (viena) mēneša laikā, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanu saskaņā ar šī Līguma 6. punkta noteikumiem.
4.5. Ja NOMNIEKS palicis parādā nomas maksu, tad ar NOMNIEKA veiktajiem maksājumiem, pirmkārt tiek dzēsti IZNOMĀTĀJA prasījumi pret NOMNIEKU saistībā ar mantas piespiedu pārvietošanu (ja tāda veikta), tad ar nomas maksas samaksas nokavējumu, un tikai tad tiek dzēsts NOMNIEKA nomas maksas parāds.

5. Līguma izbeigšana.

5.1. IZNOMĀTĀJAM ir tiesības nekavējoties vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja NOMNIEKS pārkāpis kādas ar šo Līgumu uzņemtās saistības, tajā skaitā tiek konstatēta Līgumā vai normatīvajos aktos neatļautas mantas atrašanās NOLIKTAVĀ.
5.2. Ja Līgums tiek izbeigts pamatojoties uz Līguma 5.1. punktu, NOMNIEKAM ir pienākums nekavējoties atbrīvot NOLIKTAVU, atstājot to tukšu.
5.3. NOMNIEKAM ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, elektroniski paziņojot IZNOMĀTĀJAM uz info@noliktava1.lv par Līguma izbeigšanu. Līgums tiek izbeigts 1 (vienu) mēnesi pēc šāda NOMNIEKA paziņojuma saņemšanas.
5.4. NOMNIEKAM, vienpusēji izbeidzot Līgumu, ir pienākums samaksāt par tekošo nomas mēnesi un, iestājoties Līguma izbeigšanās termiņam, atbrīvot NOLIKTAVU, atstājot to tukšu.
5.5. Ja iestājoties Līguma izbeigšanās termiņam NOMNIEKS nav izvācis savas mantas no NOLIKTAVAS, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības bloķēt piekļuvi NOLIKTAVAI. IZNOMĀTAJS atjauno NOMNIEKAM piekļuvi mantu izvākšanai tad, kad NOMNIEKS ir norēķinājies par dienām, kuras turējis mantas NOLIKTAVĀ pēc Līguma izbeigšanās termiņa iestāšanās saskaņā ar IZNOMĀTĀJA noteikto maksu konkrētā izmēra NOLIKTAVAS nomai.

6. Mantu piespiedu pārvietošana, pārdošana vai iznīcināšana.

6.1. Ja Līguma izbeigšanas gadījumā NOMNIEKS nav izvācis savas mantas no NOLIKTAVAS 1 (viena) mēneša laikā, vai arī iestājies 1 (viena) mēneša termiņš kopš NOMNIEKS nav samaksājis nomas maksu, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības veikt NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanu uz IZNOMĀTĀJA kopējo noliktavu.
6.2. Mantu piespiedu pārvietošanai IZNOMĀTĀJAM ir tiesības atvērt NOLIKTAVU un pārvietot NOLIKTAVĀ esošās mantas uz IZNOMĀTĀJA kopīgo noliktavu, sastādot mantu piespiedu pārvietošanas aktu, un pievienojot tam attiecīgu foto fiksāciju.
6.3. Ar NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanas brīdi NOMNIEKAM iestājas pienākums maksāt IZNOMĀTĀJAM mantas pārvietošanas maksu 2 (divu) mēnešu nomas maksas apmērā.
6.4. IZNOMĀTĀJS neuzņemas atbildību par NOMNIEKA mantu saglabāšanu esošajā stāvoklī, kamēr tā tiek pārvietota un glabāta IZNOMĀTĀJA kopējā noliktavā.
6.5. Ja 1 (viena) mēneša laikā kopš NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanas uz IZNOMĀTĀJA kopīgo noliktavu NOMNIEKS nav nokārtojis visas savas saistības pret IZNOMĀTĀJU, un pēc saistību nokārtošanas izņēmis mantas no IZNOMĀTĀJA kopējās noliktavas, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības pārdot NOMNIEKA mantas par brīvu cenu, vai arī nodot mantas pārdošanai citam uzņēmumam. No saņemtās summas par mantu pārdošanu, pirmkārt tiek segtas ar mantas pārdošanu saistītās izmaksas, un tikai tad NOMNIEKA saistības pret IZNOMĀTĀJU.
6.6. Ja 1 (viena) mēneša laikā kopš NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanas uz IZNOMĀTĀJA kopīgo noliktavu, NOMNIEKS nav nokārtojis visas savas saistības pret IZNOMĀTĀJU, un pēc saistību nokārtošanas izņēmis mantas no IZNOMĀTĀJA kopējās noliktavas, un NOMNIEKA mantas vai daļa no mantām nav derīgas pārdošanai, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības iznīcināt NOMNIEKA mantas vai daļu no tām, vai arī nodot tās iznīcināšanai citam uzņēmumam. IZNOMĀTAJAM ir tiesības prasīt NOMNIEKAM visu izdevumu atlīdzināšanu, kas IZNOMĀTĀJAM radušies saistībā ar NOMNIEKA mantu iznīcināšanu.
6.7. 5 (piecas) dienas pirms NOMNIEKA mantu nodošanas pārdošanai vai iznīcināšanas IZNOMĀTĀJS nosūta NOMNIEKAM uz e-pastu attiecīgu paziņojumu, ka NOMNIEKA mantas tiks pārdotas vai iznīcinātas, aicinot nokārtot savas saistības pret IZNOMĀTĀJU.
6.8. Ja šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pārdodot NOMNIEKA mantas saņemtie ieņēmumi nav pietiekami NOMNIEKA saistību segšanai, mantas nav derīgas pārdošanai, vai IZNOMĀTĀJAM radušies izdevumi saistībā ar NOMNIEKA mantu iznīcināšanu, IZNOMĀTĀJAM ir tiesības izmantot visus likumīgos līdzekļus maksājumu piespiedu piedziņai.
6.9. NOMNIEKS apliecina, ka šajā Līgumā noteiktos NOMNIEKA mantu piespiedu pārvietošanas, pārdošanas un iznīcināšanas noteikumus saprot un šiem noteikumiem piekrīt.

7. Pušu atbildība.

7.1. NOMNIEKS atbild par visiem IZNOMĀTĀJA zaudējumiem, kas radušies saistībā ar NOMNIEKA NOLIKTAVĀ novietotajām mantām, kā arī par savu darbību vai bezdarbību, kā rezultātā IZNOMĀTĀJAM radušies zaudējumi.
7.2. IZNOMĀTĀJS neatbild par trešo personu radītiem zaudējumiem NOMNIEKAM, tajā skaitā gadījumā, ja NOMNIEKS atstājis NOLIKTAVU neaizslēgtu, vai nodevis piekļuves atslēgu trešajai personai.
7.3. IZNOMĀTĀJS neuzņemas atbildību par NOLIKTAVĀ esošajām NOMNIEKA mantām un to saglabāšanu esošajā stāvoklī.
7.4. Ne IZNOMĀTĀJS, ne NOMNIEKS nav atbildīgs par saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas dēļ.

8. Nobeiguma noteikumi.

8.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu brīdī, kad NOMNIEKS samaksājis par pirmo nomas mēnesi un depozītu ikmēneša maksas apmērā.
8.2. Visus strīdus par šo Līgumu IZNOMĀTĀJS un NOMNIEKS risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, IZNOMĀTĀJAM un NOMNIEKAM ir tiesības to atrisināšanai vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.3. Ja IZNOMĀTĀJS veic izmaiņas pašapkalpošanās noliktavas nomas VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS, IZNOMĀTĀJS nosūta paziņojumu uz NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi. Ja NOMNIEKS nav izbeidzis šo Līgumu tajā noteiktajā kārtībā 1 mēneša laikā, uzskatāms, ka NOMNIEKS izmaiņām VISPĀRĪGAJOS NOTEIKUMOS piekrīt.
8.4. NOMNIEKS piekrīt personas datu apstrādei šī Līguma nodrošināšanai, tajā skaitā drošības nolūkos veiktajai video novērošanai IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijās Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rīgā

Общие положения

1. Предмет договора.

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает в аренду и передает в пользование АРЕНДАТОРУ конкретный склад самообслуживания, размер которого выбран АРЕНДАТОРОМ, (далее - СКЛАД) на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ по адресам: г. Рига, Аустувэс 3А, Малу 28, Юркалнес 6, Мэллужу 17, Ганибу дамбис 7А, Крустабазницас 16, Браслас 20.
1.2. АРЕНДАТОР платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату и другие платежи, предусмотренные настоящим Договором.
1.3. В период действия настоящего Договора право пользования СКЛАДОМ имеет только АРЕНДАТОР.

2. Положения о пользовании СКЛАДОМ.

2.1. СКЛАД сдается в аренду для хранения вещей АРЕНДАТОРА. АРЕНДАТОР не имеет права размещать на СКЛАДЕ вещи, принадлежащие другим лицам.
2.2. АРЕНДАТОР самостоятельно определяет, подходит ли размер СКЛАДА для хранения его вещей, и перед заключением настоящего Договора, если АРЕНДАТОР желает, то имеет право ознакомиться с состоянием СКЛАДА.
2.3. АРЕНДАТОР обязуется использовать СКЛАД только таким образом, который не создает угрозы загрязнения, пожара или взрыва и не причиняет иного рода ущерб АРЕНДОДАТЕЛЮ или другим клиентам АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.4. АРЕНДОДАТЕЛЮ запрещено хранить на СКЛАДЕ такие предметы и вещества, хранение или оборот которых запрещен в Латвийской Республике, или хранение которых может создавать угрозу загрязнения, пожара или взрыва и причинить иного рода ущерб АРЕНДОДАТЕЛЮ или другим клиентам АРЕНДОДАТЕЛЯ.
2.5. Открытие и закрытие СКЛАДА осуществляется только с помощью доступного АРЕНДАТОРУ ключа, который выдается АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДАТОРУ после заключения Договора.
2.6. Для проникновения на территории складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Рига, Аустувэс 3А, Малу 28, Юркалнес 6, Мэллужу 17, Ганибу дамбис 7А, Крустабазницас 16, Браславас 20, АРЕНДАТОР использует ключ, выданный АРЕНДОДЕТЕЛЕМ.
2.7. АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР принимает в пользование СКЛАД после заключения настоящего Договора.
2.8. АРЕНДАТОР держит СКЛАД закрытым на протяжении всего срока действия настоящего Договора, за исключением тех случаев, когда АРЕНДАТОР помещает или забирает вещи со СКЛАДА.
2.9. АРЕНДАТОР имеет право помещать или забирать вещи со СКЛАДА 24 часа в сутки.
2.10. АРЕНДАТОР согласен соблюдать все правила внутреннего распорядка на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Рига, Аустувэс 3А, Малу 28, Юркалнес 6, Мэллужу 17, Ганибу дамбис 7А, Крустабазницас 16, Браслас 20.

3. Арендная плата.

3.1. За пользование СКЛАДОМ АРЕНДАТОР ежемесячно платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату, которую АРЕНДОДАТЕЛЬ установил для аренды СКЛАДА конкретного размера. АРЕНДАТОРУ известна арендная плата, и АРЕНДАТОР согласен с размером арендной платы.
3.2. При заключении настоящего Договора АРЕНДАТОР платит АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату за 1 (первый) месяц аренды, а также депозит в размере месячной арендной платы.
3.3. За 5 (пять) дней до наступления следующего месяца аренды АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет АРЕНДАТОРУ электронный счет за аренду СКЛАДА на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты. Если по каким-либо причинам АРЕНДАТОР не получил счет в установленный срок, то АРЕНДАТОР незамедлительно информирует об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Неполучение счета не освобождает АРЕНДАТОРА от обязанности платить арендную плату в установленный срок.
3.4. АРЕНДАТОР платит за каждый следующий месяц аренды до последнего дня текущего месяца аренды.
3.5. Если АРЕНДАТОР при заключении настоящего Договора согласился на регулярные платежи (на автоматическую оплату счетов с банковской карты), то в последний день каждого месяца аренды арендная плата за текущий месяц аренды удерживается с банковской карты АРЕНДАТОРА. АРЕНДАТОР вправе в любой момент отказаться от автоматической оплаты счетов, отправив на адрес электронной почты АРЕНДОДАТЕЛЯ info@noliktava1.lv уведомление об отказе от автоматической оплаты счетов. В таком случае начиная со следующего месяца аренды после получения АРЕНДОДАТЕЛЕМ такого уведомления от АРЕНДАТОРА АРЕНДАТОР оплачивает аренду согласно пункту 3.4. настоящего Договора.
3.6. Если меняется арендная плата, которую АРЕНДОДАТЕЛЬ установил для аренды СКЛАДА конкретного размера, то АРЕНДОДАТЕЛЬ информирует АРЕНДАТОРА, отправив уведомление на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты за 1 месяц до вступления в силу новой арендной платы. Если АРЕНДАТОР после получения такого уведомления не расторгает Договор в установленном им порядке в течение 1 месяца, то считается, что АРЕНДАТОР согласен с установленным новым размером арендной платы.

4. Просрочка.

4.1. Если АРЕНДАТОР не заплатил арендную плату в установленный настоящим Договором срок, тогда наступает просрочка платежа за аренду и доступ к СКЛАДУ блокируется.
4.2. В случае просрочки платежа за аренду АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать от АРЕНДАТОРА заплатить неустойку в размере 0,5% от арендной платы за каждый день просрочки.
4.3. После исполнения АРЕНДАТОРОМ своих обязательств перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ АРЕНДОДАТЕЛЬ восстанавливает доступ АРЕНДАТЕЛЯ к СКЛАДУ.
4.4 Если АРЕНДАТОР не исполнил своих обязательств перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ в течение 1 (одного) месяца, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе осуществить принудительное перемещение вещей АРЕНДАТОРА согласно положениям пункта 6 настоящего Договора.
4.5. Если АРЕНДАТОР остался должен арендную плату, тогда за счет произведенных АРЕНДАТОРОМ платежей в первую очередь погашаются требования АРЕНДОДАТЕЛЯ к АРЕНДАТОРУ, связанные с принудительным перемещением вещей (если таковое осуществлялось), затем связанные с просрочкой арендной платы, и только потом погашается долг АРЕНДАТОРА по арендной плате.

5. Расторжение договора.

5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе незамедлительно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если АРЕНДАТОР нарушил любые взятые по настоящему Договору обязательства, в том числе если на СКЛАДЕ обнаруживаются запрещенные Договором или нормативными актами вещи.
5.2. Если Договор расторгается на основании пункта 5.1. договора, то АРЕНДАТОР обязан незамедлительно освободить СКЛАД, оставив его пустым.
5.3. АРЕНДАТОР вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в любой момент, отправив в электронной форме АРЕНДОДАТЕЛЮ на info@noliktava1.lv уведомление о расторжении Договора. Договор расторгается в течение 1 (одного) месяца после получения такого уведомления от АРЕНДАТОРА.
5.4. АРЕНДАТОР при расторжении договора в одностороннем порядке, обязан заплатить за текущий месяц аренды, а по наступлении срока расторжения Договора - освободить СКЛАД, оставив его пустым.
5.5. Если по наступлении срока расторжения Договора АРЕНДАТОР не вывез свои вещи со СКЛАДА, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе блокировать доступ к СКЛАДУ. АРЕНДОДАТЕЛЬ восстанавливает АРЕНДАТОРУ доступ для вывоза вещей тогда, когда АРЕНДАТОР рассчитается за дни, в которые хранил вещи на СКЛАДЕ после наступления срока расторжения Договора, согласно установленной АРЕНДОДАТЕЛЕМ плате за аренду СКЛАДА конкретного размера.

6. Принудительное перемещение, продажа или уничтожение вещей.

6.1. Если в случае расторжения ДОГОВОРА АРЕНДАТОР не вывозит свои вещи со СКЛАДА в течение 1 (одного) месяца или же по прошествии 1 (одного) месяца АРЕНДАТОР не заплатил арендную плату, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе осуществить принудительное перемещение вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.2. Для того чтобы в принудительном порядке переместить вещи, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе открыть СКЛАД и переместить находящиеся на СКЛАДЕ вещи на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также составить акт о принудительном перемещении вещей, приобщив к нему соответствующие фотографии.
6.3. С момента принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА, для него наступает обязанность оплатить АРЕНДОДАТЕЛЮ перемещение вещей в размере арендной платы за 2 (два) месяца.
6.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ не берет на себя ответственность за хранение вещей АРЕНДАТОРА в текущем состоянии при их перемещении и хранении на общем складе АРЕНДОДАТЕЛЯ.
6.5. Если в течение 1 (одного) месяца после принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР не выполнил все свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ, а после исполнения обязательств не забрал вещи с общего склада АРЕНДОДАТЕЛЯ, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе продать вещи АРЕНДАТОРА по свободной цене или отдать их на продажу другому предприятию. За счет полученной от продажи вещей суммы в первую очередь оплачиваются связанные с продажей вещей расходы и только потом погашаются обязательства АРЕНДАТОРА перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ.
6.6. Если в течение 1 (одного) месяца после принудительного перемещения вещей АРЕНДАТОРА на общий склад АРЕНДОДАТЕЛЯ АРЕНДАТОР не выполнил все свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ, а после исполнения обязательств не забрал вещи с общего склада АРЕНДОДАТЕЛЯ, и вещи или часть вещей АРЕНДАТОРА не пригодны для продажи, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе уничтожить вещи АРЕНДАТОРА или часть из них или же отдать их на уничтожение другому предприятию. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать от АРЕНДАТОРА возмещения всех расходов, которые возникли у АРЕНДОДАТЕЛЯ в связи с уничтожением вещей АРЕНДАТОРА.
6.7. За 5 (пять) дней до передачи вещей АРЕНДАТОРА на продажу или уничтожение АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет АРЕНДАТОРУ на электронную почту соответствующее уведомление о том, что вещи АРЕНДАТОРА будут проданы или уничтожены, и призывает исполнить свои обязательства перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ.
6.8. Если доходы, полученные от продажи имущества АРЕНДАТОРА в установленном настоящим Договором порядке, недостаточны для оплаты обязательств АРЕНДАТОРА, вещи не пригодны для продажи или у АРЕНДОДАТЕЛЯ возникли расходы в связи с уничтожением вещей АРЕНДАТОРА, то АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе использовать все законные средства для принудительного взыскания платежей.
6.9. АРЕНДАТОР подтверждает, что понимает установленные настоящим Договором условия принудительного перемещения, продажи и уничтожения вещей АРЕНДАТОРА и согласен с ними.

7. Ответственность сторон.

7.1. АРЕНДАТОР отвечает за весь ущерб, причинённый АРЕНДОДАТЕЛЮ из-за размещенных на СКЛАДЕ вещей АРЕНДАТОРА, а также за свои действия или бездействие, в результате которых АРЕНДОДАТЕЛЮ причинен ущерб.
7.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за ущерб, причинённый АРЕНДАТОРУ по вине третьих лиц, в том числе если АРЕНДАТОР оставил СКЛАД открытым или передал ключ доступа третьему лицу.
7.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за находящиеся на СКЛАДЕ вещи АРЕНДАТОРА и их сохранность в текущем состоянии.
7.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР не несут ответственности за неисполнение обязательств вследствие форс-мажорных обстоятельств.

8. Окончательные положения.

8.1. Договор считается заключенным с момента оплаты АРЕНДАТОРОМ первого месяца аренды и депозита в размере месячной арендной платы.
8.2. Все споры о настоящем Договоре АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР решают путем переговоров. Если споры не удается решить путем переговоров, то АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР вправе обращаться в суд согласно нормативным актам Латвийской Республики.
8.3. Если АРЕНДОДАТЕЛЬ вносит изменения в ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ об аренде склада самообслуживания, то АРЕНДОДАТЕЛЬ отправляет уведомление на указанный АРЕНДАТОРОМ адрес электронной почты. Если АРЕНДАТОР не расторгнул настоящий Договор в установленном им порядке в течение 1 месяца, то считается, что АРЕНДАТОР согласен с изменениями в ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ.
8.4. АРЕНДАТОР согласен на обработку персональных данных для обеспечения исполнения настоящего Договора, в том числе на осуществляемое в целях безопасности видеонаблюдение на территориях складов самообслуживания АРЕНДОДАТЕЛЯ, расположенных по адресу: г. Рига, Аустувэс 3А, Малу 28, Юркалнес 6, Мэллужу 17, Ганибу дамбис 7А, Крустабазницас 16
Made on
Tilda