Mantu glabātuves
Rīgā
1. Līguma priekšmets.

1.1. IZNOMĀTĀJS iznomā un nodod lietošanā NOMNIEKAM konkrētu NOMNIEKA izvelētā
izmēra pašapkalpošanās noliktavu (turpmāk tekstā – NOLIKTAVA1) IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijās Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Braslas iela 22, Stabu iela 58, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rencēnu iela 10 A,
Vienības gatve 136A, Rīgā.
1.2. NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu un citus maksājumus, kas paredzēti šajā̄ Līgumā.
1.3.Šī Līgumā darbības laikā NOLIKTAVAS lietošanas tiesības ir nodotas tikai NOMNIEKAM.

2. NOLIKTAVAS lietošanas noteikumi.

2.1.NOLIKTAVA tiek iznomāta NOMNIEKA mantu uzglabāšanai. NOMNIEKAM nav tiesību novietot NOLIKTAVĀ citām personām piederošas mantas.
2.2. NOLIKTAVAS izmēra atbilstību savu mantu novietošanai NOMNIEKS nosaka patstāvīgi, un pirms šī Līguma noslēgšanas, ja NOMNIEKS to vēlas, NOMNIEKAM ir tiesības iepazīties ar NOLIKTAVAS stāvokli.
2.3. NOMNIEKS apņemas lietot NOLIKTAVU tikai tādā veidā, kas nevar radīt piesārņojuma, ugunsgrēka vai eksplozijas draudus vai cita veida zaudējumus IZNOMĀTĀJAM vai citiem IZNOMĀTĀJA klientiem.
2.4. NOMNIEKAM ir aizliegts NOLIKTAVĀ uzglabāt tādus priekšmetus un vielas, kuru uzglabāšana vai aprite Latvijas Republikā ir aizliegta, vai kuru glabāšana var radīt piesārņojuma, ugunsgrēka vai eksplozijas draudus vai cita veida zaudējumus IZNOMĀTĀJAM vai citiem IZNOMĀTĀJA klientiem.
2.5. Atvēršana un aizvēršana NOLIKTAVAS tiek veikta tikai ar NOMNIEKA personīgo atslēgu, ko viņš iegādājas vai iegādā no ĪPASNIEKA. ĪPAŠU gadījumu vai steidzama remonta gadījumā ĪPASNIEKAM ir tiesības atvērt slēdzi, lai veiktu nepieciešamās darbības.
2.6. IZNOMĀTĀJS nodod un NOMNIEKS pieņem lietošanā NOLIKTAVU līdz ar šī Līguma noslēgšanu.
2.7. NOMNIEKS tur NOLIKTAVU aizslēgtu visu šī Līguma darbības laiku, izņemot tos brīžus, kad NOMNIEKS mantas ievietoto vai izņem no NOLIKTAVAS.
2.8. NOMNIEKS piekrīt ievērot visus IZNOMĀTĀJA pašapkalpošanās noliktavu teritorijas Krustabaznīcas iela 16, Braslas iela 20, Braslas iela 22, Stabu iela 58, Austuves iela 3A, Mālu iela 28, Jūrkalnes iela 6, Mellužu iela 17, Ganību dambis 7A, Rencēnu iela 10 A, Vienības gatve 136A, Rīgā iekšējās kārtības noteikumus.

3. Līguma parakstīšanas process

3.1. Pēc maksājuma saņemšanas menedžeris sazināsies ar klientu vienas stundas laikā, ja maksājums ir veikts no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 9:00 līdz 19:00. Ja maksājums ir veikts ārpus darba laika, NOLIKTAVA1
uzņēmuma darbinieks sazināsies ar klientu tuvākajā darba laika periodā.
3.2. Zvanot vai sarakstoties ar menedžeri, klientam ir iespēja mainīt izvēlētā skapja kritērijus, proti, tā adresi, izmēru un nomas periodu, kā arī pieprasīt vai atcelt lietu pārvadāšanas pakalpojumus.
3.3. Pēc nosacījumu saskaņošanas ar menedžeri klientam tiks nosūtīta elektroniskā līguma par pakalpojumu sniegšanu parakstīšanai uz klienta e-pastu. Klients arī var vienoties ar menedžeri par tikšanos teritorijā, lai apskatītu izvēlēto skapi un parakstītu fizisko līgumu.
3.4. Klients iegūst piekļuvi skapim, parakstot līgumu un samaksājot depozītu un vismaz par 1 mēnesi iepriekš.
3.5. Nomas devējs nenodrošina atslēgas nomātajam skapim. Nomnieks var iegādāties individuālu slēdzi un atslēgas no Nomātāja, šo jautājumu arī noskaidrojot ar menedžeri.

4. Noteikumi attiecībā uz atteikšanos no noliktavas nodrošināšanas Īrniekam

4.1. Īrniekam ir tiesības atteikties no līguma noslēgšanas ar Nolīgētāju gadījumā, ja, sazinoties ar Īrnieka pārvaldnieku, Īrnieks izrāda nereālu uzvedību, proti, lieto nepieklājīgu valodu, draud un apvaino pārvaldnieku, vai ir politiski vai valstiski vajājama persona.
4.2. Īrniekam ir tiesības atteikties no pakalpojuma pirms līguma noslēgšanas un saņemt naudas atmaksu (skat. punktu 5).

5. Naudas atmaksas noteikumi Īrniekam

5.1. Īrniekam ir tiesības saņemt pilnu summu atmaksā, kas tika samaksāta caur mājas lapu, proti, depozītu par mēneša maksu un izvēlētā un samaksātā nomas perioda izmaksas, ja viņš (-a) nav izmantojis (-usi) nomāto NOLIKTAVU pēc maksājuma veikšanas 7 dienu laikā. Atgriešanas periods ir līdz 3 darba dienām pēc atgriešanas pieprasījuma saņemšanas uz e-pasta adresi riga@noliktava1.lv.

6. Nomas maksa.


6.1. Par NOLIKTAVAS lietošanu NOMNIEKS katru mēnesi maksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu, kādu IZNOMĀTĀJS noteicis konkrētā izmēra NOLIKTAVAS nomai. NOMNIEKAM nomas maksa ir zināma, un NOMNIEKS nomas maksas apmēram piekrīt.
6.2. Noslēdzot šo Līgumu, NOMNIEKS samaksā IZNOMĀTĀJAM nomas maksu par 1. (pirmo) nomas mēnesi, kā arī depozītu ikmēneša maksas apmērā.
6.3. IZNOMĀTĀJS 5 (piecas) dienas pirms nākamā nomas mēneša iestāšanās nosūta NOMNIEKAM elektronisku rēķinu par NOLIKTAVAS nomu uz NOMNIEKA norādīto e-pasta adresi. Ja kādu iemeslu dēļ NOMNIEKS noteiktajā termiņā rēķinu nav saņēmis, NOMNIEKS par to nekavējoties informē IZNOMĀTĀJU. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo NOMNIEKU no nomas maksas samaksas pienākuma noteiktajā termiņā.
6.4. NOMNIEKS veic samaksu par katru nākamo nomas mēnesi līdz tekošā nomas mēneša pēdējai dienai.
6.5. Ja NOMNIEKS, noslēdzot šo Līgumu ir piekritis regulāriem maksājumiem (automātiskai rēķinu apmaksai no bankas kartes), katra nomas mēneša pēdējā dienā nomas maksa partekošo nomas mēnesi tiek ieturēta no NOMNIEKA bankas kartes. NOMNIEKAM ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no automātiskas rēķinu apmaksas nosūtot uz IZNOMĀTĀJA e-pasta adresi riga@noliktava1.lv paziņojumu par atteikšanos no automātiskās rēķinu apmaksas. Šādā gadījumā sākot ar nākamo nomas mēnesi pēc tam, kad IZNOMĀTĀJS saņēmis šādu NOMNIEKA paziņojumu, NOMNIEKS veic nomas maksas samaksu saskaņā ar šī Līguma 3.4. punktu.
6.6. Ja mainās nomas maksa kādu IZNOMĀTĀJS noteicis konkrētā izmēra NOLIKTAVAS nomai, IZNOMĀTĀJS informē NOMNIEKU nosūtot paziņojumu uz NOMNIEKA norādīto e- pasta adresi 1 mēnesi pirms jaunās nomas maksas spēkā stāšanās. Ja NOMNIEKS pēc šāda paziņojuma saņemšanas neizbeidz Līgumu tajā noteiktajā kārtībā 1 mēneša laikā, uzskatāms, ka NOMNIEKS noteiktajam jaunajam nomas maksas apmēram piekrīt.

7. Kavējums

7.1. Ja ĪRDEVĒJS nav samaksājis nomas maksu noteiktajā šī Līguma termiņā, tad rodas nomas maksas kavējums un piekļuve NOLĪGUMA priekšmetam tiek bloķēta.
7.2. Nomas maksas kavējuma gadījumā ĪRDEVĒJAM ir tiesības pieprasīt no ĪRĒTĀJA soda naudu 0,5% apmērā no nomas maksas par kavējuma katru dienu.
7.3. Pēc tam, kad ĪRĒTĀJS ir izpildījis savas saistības pret ĪRDEVĒJU, ĪRDEVĒJS atjauno ĪRĒTĀJA piekļuvi NOLĪGUMA priekšmetam.
7.4. Ja ĪRĒTĀJS nav izpildījis savas saistības pret ĪRDEVĒJU mēneša laikā, tad ĪRDEVĒJAM ir tiesības veikt piespiedu mantu pārvietošanu, saskaņā ar 6. punkta noteikumiem šī Līguma.
7.5. Ja ĪRĒTĀJS vēl joprojām ir parādā nomas maksu, tad ĪRĒTĀJA prasības pret ĪRĒTĀJU, kas saistītas ar piespiedu mantu pārvietošanu (ja tāda tika veikta), tiek pirmām kārtām apmaksātas no veiktajām ĪRĒTĀJA maksājumiem, pēc tam seko prasības, kas saistītas ar nomas maksas kavējumu, un tikai tad tiek apmaksāta ĪRĒTĀJA parādsaistība attiecībā uz nomas maksu.

8. Līguma izbeigšana


8.1. Īrnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā nekavējoties izbeigt šo Līgumu, ja īrnieks pārkāpj jebkādas saistības, kas noteiktas saskaņā ar šo Līgumu, tostarp, ja noliktavā tiek atklāti priekšmeti, kas ir aizliegti
ar šo Līgumu vai normatīvajiem aktiem.
8.2. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar 5.1. punktu, īrniekam ir jātukšo noliktava nekavējoties un atstājot to tukšu.
8.3. Īrnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt šo Līgumu jebkurā brīdī, nosūtot paziņojumu par Līguma izbeigšanu elektroniskā veidā uz e-pasta adresi riga@noliktava1.lv. Līgums tiek izbeigts 1 (viena) mēneša laikā pēc šāda paziņojuma saņemšanas no īrnieka.
8.4. Izbeidzot Līgumu vienpusējā kārtā, īrniekam ir jāsamaksā par tekošo mēnesi nomas maksa, un Līguma izbeigšanas termiņa pienākumā jātukšo noliktava un atstājot to tukšu.
8.5. Ja pēc Līguma izbeigšanas termiņa īrnieks neatvāc savus priekšmetus no noliktavas, tad īrnieka piekļuve noliktavai var tikt bloķēta. Piekļuvi noliktavai īrniekam atjauno, kad īrnieks samaksā par dienām, kurās viņš paturēja priekšmetus noliktavā pēc Līguma izbeigšanas termiņa, saskaņā ar noteikto nomas maksu par konkrēta izmēra noliktavu, ko noteic izīrētājs.

9. Prasījuma pārvietošana, pārdošana vai iznīcināšana


9.1. Nomnieks pilnībā atbild par Noliktavas izmantošanu. Izņemot ārkārtas situācijas un gadījumus, kad šis Līgums ir izbeidzies, Noliktavā bez Nomnieka klātbūtnes nevar iekļūt Īrnieks.
9.2. Kopš brīža, kad Nomnieka mantas ir prasījuma kārtā pārvietotas, tam rodas pienākums apmaksāt Īrniekam mantu pārvietošanu apmērā, kas atbilst diviem (2) mēnešiem nomas maksas apmērā.
9.3. Ja iegūtais ienākums no Īrnieka īpašuma pārdošanas, saskaņā ar šā Līguma noteikumiem, nav pietiekams, lai segtu Īrnieka saistības, vai mantas nav piemērotas pārdošanai, vai arī Nolīguma dēļ tika radīti izdevumi Īrnieka mantu iznīcināšanai, tad Nolīgumam ir tiesības izmantot visus likumīgus līdzekļus, lai piespiestu saņemt maksājumus.
9.4. Īrnieks apstiprina, ka viņš saprot šā Līguma noteikumus par prasījuma pārvietošanu, pārdošanu un iznīcināšanu un piekrīt tiem.
9.5. Ja šis Līgums tiek pārtraukts pirms termiņa, Īrniekam ir jāapmaksā nomas maksa par esošo nomas mēnesi un jāizved mantas, kas atrodas Noliktavā, un jānodod tās Noliktavai līguma beigu termiņa norādītajā termiņā. Ja pēc Līguma darbības beigām Noliktavā paliek mantas, Nolīgumam ir tiesības atteikt Īrnieka piekļuvi Noliktavai, un Īrnieka mantas uzskatāmas par atstātām un nodotas Noliktavai, un Nolīgumam ir tiesības rīkoties ar tām pēc sava ieskata. Īrnieks, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka piekrīt minētajam.
9.6. Nomas ņēmējs piekrīt, ka gadījumā, ja NOLĪGTAIS NESKATS nav atbrīvots, NOLĪGUMA DEVĒJS ir tiesīgs rīkoties ar atstātajām lietām pēc sava ieskati un jebkādos apstākļos īpašums, kas pieder NOMAS ŅĒMĒJAM, nevar tikt izmantots NOMAS ŅĒMĒJA parāda apmaksai.
9.7. Gadījumā, ja NOLĪGUMU pārtrauc Nomas ņēmēja vainas dēļ vai ja NOMAS ŅĒMĒJS vienpusējā kārtā pārtrauc šo Nolīgumu, Nodrošinājuma depozīts netiek atmaksāts.
9.8. Šis Nolīgums ir sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

10. Atbildība puses.

10.1. ĪRNEJUMNIEKS atbild par visu kaitējumu, ko nodara ĪRĪTĀJS saistībā ar ĪRĪTĀJA lietām, kas ir novietotas NOLĪGUMA priekšmetā, kā arī par savu rīcību vai bezdarbību, kas nodara kaitējumu ĪRĪTĀJAM.
10.2. NOLĪGUMADEVĒJS neuzņemas atbildību par kaitējumu, ko nodara ĪRĪTĀJAM, ja vainojami trešie puses, tostarp gadījumos, ja ĪRĪTĀJS atstājis NOLĪGUMA priekšmetu atvērtu vai nodod piekļuves atslēgu trešajai personai.
10.3. NOLĪGUMADEVĒJS neuzņemas atbildību par ĪRĪTĀJA lietām, kas atrodas NOLĪGUMA priekšmetā, un to saglabāšanu pašreizējā stāvoklī.
10.4. NOLĪGUMADEVĒJS un ĪRĪTĀJS neuzņemas atbildību par pienākumu neizpildi, ja tā ir saistīta ar ārkārtas apstākļiem (force majeure).

11. Beigās noteikumi.

11.1. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad ĪRDEVĒJS saņem pirmā mēneša īres maksas maksājumu no NOMNIEKA, kā arī drošības depozītu vienas mēneša īres maksas apmērā.
11.2. Visas strīdas par šo Līgumu ĪRDEVĒJS un NOMNIEKS risina sarunu ceļā. Ja strīdas nevar atrisināt sarunu ceļā, ĪRDEVĒJS un NOMNIEKS ir tiesīgi vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.3. Ja ĪRDEVĒJS veic izmaiņas par ĪRES NOLIKUMU attiecībā uz pašapkalpošanās noliktavu nomu, ĪRDEVĒJS nosūta paziņojumu uz norādīto NOMNIEKA e-pasta adresi. Ja NOMNIEKS nepārtrauc šo Līgumu saskaņā ar paredzēto kārtību 1 mēneša laikā, tad tiek uzskatīts, ka NOMNIEKS piekrīt Vispārīgajos noteikumos iekļautajām izmaiņām.
11.4. NOMNIEKS piekrīt personas datu apstrādei, lai nodrošinātu šī Līguma izpildi, tostarp video novērošanu, kas tiek veikta, lai nodrošinātu drošību, pašapkalpošanās noliktavu īres laukumos ĪRDEVĒJA trašanās vietās, kuras atrodas Rīgā, Austruve 3A, Malu 8, Jurkalnes 6, Mēlūžu 17, Ganību dambis 7A, rustabaznīcas 16, Stabu 58, Rencenu 10A, Vienības iela 36A, Braslas 20, Braslas 22.
Noliktava1
Mantu glabātuves Rīgā
Noliktava1
Noliktava1
Kontakti
Rekvizīti
NOLIKTAVA1, SIA, Reģ. nr. 44103124767
LV04HABA0551047025254
A/S Swedbank HABALV22
Noliktava1
Noliktava1
Made on
Tilda